Effekter

MÄTBARA EFFEKTER

Mätning av framgången under träningsprogrammet

För att se potentiella effekter hos deltagarna  efter träningsprogrammet genomförs tre olika självuppskattnings-tester.  Genomförda tester är PSS (Percieved Stress Scale), FFMQ (Five Facet Mindfulness Questionaire) samt Livsområdes-uppskattning. Testerna görs tre gånger.

  1. Första gången görs i   början av programmet  för att medvetengöra var de befinner sig i idag, och vad de önskar för typ av förändring.
  2. Den andra gången görs  direkt efter avslutat program.  Denna gång för att  för att se om deltagarna anser att det har skett  någon förändring enligt deras egna uppfattning.
  3. Den tredje   gången görs ca. sex månader efter avslutat träningsprogram. Detta för att   se om deltagarna har tagit med sig det de har lärts sig i deras  liv.

STRESSTEST (PSS)

- Resultat

FÖRBÄTTRING +31% (genomsnittlig minskning)

Resultat direkt efter avslutat  program

  • Den bästa upplevda förbättringen är på hela  81%!.
  • De flesta  upplevde en förbättring på    ca. 30 -  50%.
  • Den genomsnittliga förbättringen av deras upplevda stressnivå är 31 %.    

Två personer ökade sin upplevda stress.  Förklaringen kan vara att de nu lyssnade mer närvarande på sina upplevelser och insåg att de var mer stressade än de trodde sig vara.

Resultat efter sex månader

De nya och  lägre nivåerna av upplevd stress håller i sig, och har dessutom minskat ytterligare något.

Resultaten visar på att  deltagarna har tagit med sig, och använder sig av, det de lärt sig  under tränings-programmet i deras liv i vardagen.

MINDFULLNESS/VÄLMÅENDE-TEST (FFMQ)

- Resultat

FÖRBÄTTRING +18% (genomsnittlig ökning)

Resultat direkt efter avslutat  program

  • Den bäst upplevda ökningen i  välmående är  hela 91%!
  • Några ökade med ca. 40% medan de flesta ökade mellan  ca. 15 -  22%.   
  • Den genomsnittliga ökningen av deras upplevda välmående är 18 %.

Tre personer minskade sitt välmående med     6 - 14%. Förklaring till en minskning kan vara att några personer nu var mer medvetna och  mer närvarande på sina upplevelser och insåg att de önskade mer välmående men inte var där ännu.

Resultat efter sex månader

De nya och  höga nivåerna av upplevt mindfulness/välmående håller i sig. De  har dessutom  ökat något. 

Resultaten visar på att  deltagarna har tagit med sig, och använder sig av, det de lärt sig  under tränings-programmet i deras liv i vardagen.

LIVSOMRÅDEN

- Resultat

Vi har olika områden i livet som är viktiga för oss oss. Dessa områden kallas livsområden.

Livsområden används  ofta i samband med coaching för att självskatta sitt upplevda nu-läge i livet och för att skapa  dialog om vart individen  vill se den största  förändringen, att leva det livet de vill leva. 

Resultat efter avslutat  program

De två livsområdena som sticker ut allra mest är  den upplevda bilden om deltagarnas förbättrade MENTAL HÄLSA (40%) och  TID (43%).

GRAFISKT RESULTAT

STUDIER / ARBETE  +18%

FRITID  +24%

MENTAL HÄLSA  +40%

FYSISK HÄLSA  +4%

RELATIONER  +16%

TID  +43%

EKONOMI  +24%

FRAMTIDSTRO  +21%

Resultat efter sex månader

Även inom Livsområden håller de  nya och  höga nivåerna i sig. Även dessa nivåer har förbättrats något i deras liv.    Resultaten visar på att  deltagarna har tagit med sig, och använder sig av, det de lärt sig under tränings-programmet i deras liv i vardagen.

Resultaten är mycket glädjande med tanke på syftet med Medvetet Självledarskap är, att öka den mentala hälsan genom att öka individens närvaro och deras välmående. Deltagarna upplever nu att de kan bestämma mer själva hur de vill, och kan, spendera deras tid.


- Det är bra för individen, organisationen och bra för samhället!

Kontakt

Tel: +46-732-55 65 00

Mail: johan.backman@leadandgrow.se

Om Lead&Grow

Lead&Grow's syfte är att skapa ett medvetet och värderingsdrivet  samhälle, genom individutveckling.

I samarbete med  passionerade experter inom personlig- och grupputveckling möjliggörs  dialog och utveckling för frigörande av den männskliga potentialen, och  skapandet av framgångsrika och hållbara resultat.

Copyright @ All Rights Reserve